Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

v roce 2024 se otevřel 2. běh kurzu

Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností 2024

 

Interaktivní kurz postihuje témata ve vztahu k seberozvoji v osobnostních, sociálních a manažerských kompetencích. Program je zaměřen na sebepoznání a poznávání druhých, zvládání pracovního stresu a vlastních negativních emocí osvojením relaxačních technik a technik mindfulness a na rozvoj dovedností k úspěšné sebeprezentaci. Dále je pozornost orientována na komunikaci a vyjednávání s náročnými osobnostmi, týmové chování a spolupráci v týmu, situační a agilní leadership, zvládání změn v organizaci a na témata z oblasti sociální patologie v pracovním prostředí.

 

Tematické moduly kurzu Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností

 1. Pracovní stres a jeho zvládání
  (faktory zranitelnosti; faktory pracovního prostředí a práce ve vztahu ke stresu; syndrom vyhoření; práce s vlastními emocemi; zvyšování odolnosti vůči stresu; relaxace; work-life balance)
 2. Mindfulness
  (zvládání emocí a impulzivního jednání; zvýšení psychické odolnosti; principy a techniky mindfulness)
 3. Sebeprezentační dovednosti
  (sebeprezentace v pracovním životě; profesionální vizualizace a moderní technologie)
 4. Komunikace a vyjednávání s náročnými osobnostmi
  (nástroje komunikace s náročnými osobnostmi; práce s vlastními hranicemi; strategie a taktiky vyjednávání s náročnými osobnostmi)
 5. Týmové role a týmové chování
  (sociální a týmové role; týmové vlivy a týmový výkon)
 6. Situační leadership
  (styly vedení; vlastní styl vedení; delegování; poskytování zpětné vazby; práce s motivací podřízených)
 7. Agilní leadership
  (principy agilního leadershipu; agilní metody)
 8. Zvládání změn v organizaci
  (řízení na dálku; VUCA prostředí; adaptace na změnu; rezistence a odpor; mindset change)
 9. Sociální patologie v pracovním prostředí
  (mobbing, bossing a staffing; sexuálně a genderově motivované obtěžování; technologické a jiné závislosti; rozpoznávání sociální patologie a její prevence v pracovních týmech a organizacích)
 10. Sebepoznání a poznávání druhých
  (vlastní silné stránky a potenciál; vnímání druhých; chyby při poznávání druhých a vyhýbání se jim; preference určitých typů lidí)

Lektoři: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.; Martin Janda; Ing. Ivo Novotný, MSc., MBA; Richard Pabišta, MSc; Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

 

Typ kurzu: zájmový 

Forma kurzu: prezenční 

Realizace kurzu: 1x ročně, 10 modulů, 1 modul (4 hodiny) měsíčně, celkem 40 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 16:30 hod., v období březen 2024–únor 2025 (vyjma července a srpna)

Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Zahájení kurzu: 7. března 2024

Termíny kurzu: 7. 3., 4. 4., 16. 5., 6. 6., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 12. 12. 2024, 9. 1. a 6. 2. 2025

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. C247

Cena kurzu (včetně DPH): 26.620 Kč

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Kontaktní osoba: PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D., tel: +420 221 619 606, e-mail: alexandra.fonville@ff.cuni.cz

 

Přihláška: zde

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 1. 3. 2024

 • e-mailem (scan) na adresu: alexandra.fonville@ff.cuni.cz
 • poštou na adresu:
  PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.
  Katedra andragogiky a personálního řízení
  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
Úvod > Rozvoj osobnostních, sociálních a manažerských dovedností