Bakalářské studium

Informace k přijímací zkoušce do bakalářského studia programu Andragogika a personální řízení

Přijímací zkouška je dvoukolová (písemná, ústní) a zahrnuje následující části:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 37 minut)

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)

2) vědomostní test (35 bodů)

2. kolo – ústní část

1) motivace ke studiu programu (max. 10 bodů)

2) orientace v oboru a příbuzných disciplínách (max. 30 bodů)

3) diskuse nad předloženým seznamem literatury (max. 10 bodů)

Zaměření vědomostního testu, orientace v oboru a příbuzných disciplínách: všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné pojmy, základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných disciplín (zejména psychologie, sociologie, pedagogika, filozofie).

Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část: Výpočet bodového zisku za písemnou část vychází z počtu správných odpovědí v jednotlivých testech, které jsou následně transformovány algoritmem vyjadřujícím individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Distribuce bodových zisků (hrubé chybové skóry) jsou převáděny na normálně rozdělené skóry vážené, bodový zisk tak nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. Umístění každého uchazeče v rámci normální distribuce je dáno počtem těch, kteří dosáhli lepších výsledků (tj. menšího počtu chyb). Testy nemají stejnou váhu, což je dáno jejich rozdílnou délkou a dále jejich významem v celé testové sadě. Váhy jednotlivých testů jsou stanoveny následovně: test obecných studijních předpokladů – 30 %, vědomostní test – 70 %.

Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–3 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Další požadavky k ústní zkoušce: uchazeč odevzdá komisi vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně 3 cizojazyčných titulů; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) v požadované citační normě ČSN ISO 690:2011 a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.

Seznam doporučené oborové literatury pro přípravu k přijímacím zkouškám je k dispozici Zde.

Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro samostatné i sdružené studium. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další informace k podmínkám přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Andragogika a personální řízení Zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK Zde.

Den otevřených dveří FF UK se bude konat 13. 1. 2024. Další informace Zde.

Podrobné informace o studiu na Univerzitě Karlově Zde.

Úvod > Bakalářské studium