Bakalářské studium

Informace k přijímací zkoušce do bakalářského studia programu Andragogika a personální řízení

Přijímací zkouška je dvoukolová (písemná, ústní) a zahrnuje následující části:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 35 minut)

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)

2) vědomostní test (max. 35 bodů)

2. kolo – ústní část (doba trvání: 25 minut)

1) motivace ke studiu programu (max. 10 bodů)

2) orientace v oboru a příbuzných disciplínách (max. 30 bodů)

3) diskuse nad předloženým seznamem literatury (max. 10 bodů)

 

Zaměření vědomostního testu — orientace v oboru a příbuzných disciplínách: všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné pojmy, základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných disciplín (zejména psychologie, sociologie, pedagogika, filozofie).

Do druhého kola postupují uchazeči, kteří získali minimálně 25 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístili v pořadí odpovídajícímu dvojnásobku předpokládaného počtu přijímaných. Tuto podmínku splní všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, jenž se umístil na posledním místě v pořadí určeném k postupu.

Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–7 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–3 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Další požadavky k ústní části zkoušky: uchazeč odevzdá komisi vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně tří titulů publikovaných v cizím jazyce; nebudou uznávány zdroje přeložené do českého jazyka a zdroje ve slovenském jazyce) v požadované citační normě ČSN ISO 690:2011 (na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.

Seznam doporučené oborové literatury pro přípravu k přijímacím zkouškám je k dispozici zde.

 

Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro samostatné i sdružené studium. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další informace k podmínkám přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Andragogika a personální řízení zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK zde.

 

Den otevřených dveří FF UK proběhne v sobotu 24. února 2024. Informace o programu zde.

Podrobné informace o studiu na Univerzitě Karlově zde.

Úvod > Bakalářské studium