Diplomové práce

Rámcová témata k závěrečným pracím obdrží studenti na sekreatriátu katedry.

Odevzdání návrhů zadání diplomových prací: Návrh zadání bakalářské / diplomové práce podepsaný vedoucím práce předkládá student ke schválení vedení katedry v období od začátku zimního semestru do začátku zkouškového období letního semestru. Návrh zadání práce odevzdá student na sekretariátu katedry.

Instrukce k novému internímu postupu zadávání DP jsou k dispozici u vedoucích prací a na sekretariátu katedry.

Upozorňujeme, že diplomové práce máte povinnost před odevzdáním zkontrolovat (konkrétní informace vám předá vedoucí vaší práce).

 

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

Zmíněné informace najdete v paragrafovaném znění v čl. 21 odst. 6 „Pravidel pro organizaci studia na FF UK“ https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_23-6-2017-final-web.pdf :

„Práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Student odpovídá za úplnost odevzdané elektronické podoby práce i s povinnými přílohami. Na základě pokynu vedoucího příslušné základní součásti fakulty je student povinen odevzdat nejvýše dvě vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.“

 

Pokyny k vypracování diplomových prací

Pokyny k vypracování bakalářských a diplomových prací najdete pod tímto odkazem ve formátu pdf Zde

Příklady použití vyžadované citační normy naleznete Zde

Úvod > Diplomové práce