Trendy v řízení lidí

Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, otevřela v rámci programu celoživotního vzdělávání od října 2017 kurz
Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR.

V roce 2023 bude otevřen jeho 6. běh.

Kurz se v roce 2023 nekoná.

Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR 2023

 

Kurz postihuje významné proměny v řízení lidí. Důraz je kladen na strategické kontexty, pozornost je zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací a na řízení talentu. Program zahrnuje problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, obsahuje rovněž problematiku vedení lidí a emoční inteligence.

Tematické moduly kurzu Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR

  1. Strategické řízení lidí a organizační rozvoj
  2. Budování firemní značky zaměstnavatele (Employer Branding)
  3. Trendy v metodách získávání a výběru pracovníků, diagnostické metody
  4. Trendy v řízení pracovního výkonu a v odměňování pracovníků (včetně poskytování zaměstnaneckých výhod)
  5. Trendy rozvoje a vzdělávání pracovníků
  6. Rozvoj talentu
  7. Programy pro studenty a absolventy
  8. Vedení lidí
  9. Big data a Business Inteligence; Inovace v HR a v organizačním rozvoji
  10. Flexibilita a diverzita; Aktuální pracovně-právní témata

Lektoři: PhDr. Kateřina Bernardová; Ing. Jarmila Brixová; Ing. Zbyněk Brych; Mgr. Pavel Adam; Ing. Ivana Cvejnová; Mgr. Leoš Černý; Tomáš Ervín Dombrovský; PhDr. Braňo Frk, Ph. D.; Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph. D.; Ing. Roman Chudoba, MSc.; Mgr. Marie Janšová; doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph. D.; Ing. Josef „José“ Kadlec; RNDr. Jakub Macura; Ing. Matěj Mareš; Mgr. Veronika Motlová, Ph. D.; Ing. Ivo Novotný, Mgr. Michal Osuský, MBA; Ing. Anna Pohanková; Mgr. Jiřina Sněhotová a další.

Zahájení kurzu: 12. 1. 2023

Realizace kurzu: 1x ročně, 10 modulů, 1 modul (5 hodin) měsíčně, celkem 50 hodin, vždy ve čtvrtek od 12:30 do 17:30 hod., v období leden – prosinec 2023 (vyjma července a srpna), v prosinci 2023 ukončení kurzu (slavnostní předání osvědčení). Kurz je zakončen závěrečnou písemnou prací (případová studie či esej na zvolené téma). Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Termíny kurzu: 12. 1., 2. 2., 23. 3., 27. 4. 11. 5., 1. 6., 21. 9., 12. 10., 23. 11., 14. 12. a ukončení kurzu (předání osvědčení).

Místo konání kurzu: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 247

Cena kurzu s DPH (21%): 29.040,- Kč   

Úhrada kurzu: O způsobu úhrady kurzu bude každý uchazeč vyrozuměn po podání přihlášky.

Požadavky pro zařazení do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Garant kurzu: PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Kontaktní osoby:

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D., tel: +420 221 619 603, e-mail: olga.behounkova@ff.cuni.cz

Přihláška: zde

Vyplněný a podepsaný formulář přihlášky lze zaslat do 11. 1. 2023.

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Katedra andragogiky a personálního řízení
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

 

MEDAILONKY LEKTORŮ

PhDr. Kateřina Bernardová 

Psycholog, lektor a Chief Research Officer ve společnosti QED GROUP a.s. V období 1999–2015 byla ve služebním poměru vojáka z povolání v Centru sociálních studií náčelníka Generálního štábu Armády České republiky (AČR) jako terénní psycholog, výzkumný a vývojový pracovník a lektor, později byla náčelníkem a psychologem metodicky řídícím Psychologickou službu AČR. Od roku 2010 byla vedoucí Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů Sekce státního tajemníka na Ministerstvu obrany ČR. V současnosti se věnuje expertní a konzultační činnosti v oblasti řízení a vedení lidí, sociálnímu výzkumu formou ad hoc analýz a dlouhodobých komparativních studií, sociodiagnostice metodou sociomapování, dále leadershipu, koučování týmů a jednotlivců, realizaci workshopů k rozvoji skupin a týmů, tréninkům měkkých dovedností, psychologickému a psychosociálnímu poradenství, krizové intervenci a psychologické asistenci při překonávání traumatických životních zkušeností a zvládání náročných situací.

Ing. Jarmila Brixová  

Práci s lidmi se věnuje přes 20 let. Vystudovala VŠE a pracovní zkušenosti získala ve společnostech Synergie, vládní agentuře CzechInvest, 10 let řídila projekty v mezinárodní poradenské společnosti Deloitte, působila jako partner v poradenské a vzdělávací agentuře Prothea, 3 roky zastřešovala pozici HR ředitelky ve společnosti Zátiší Catering Group. Nyní působí jako Managing Partner ve vlastní společnosti Wellbeing – umění žít. Zároveň se dlouhodobě věnuje spolupráci s neziskovou společností Aperio, kde zasedá v Radě, vede semináře a koučuje sólo rodiče. Rovněž je součástí mentoringového projektu Equilibrium organizovaného Britskou obchodní komorou.

Ing. Zbyněk Brych

Partner ve společnosti Happy Training & Consulting. Má více než dvacetileté zkušenosti z působení ve velkých mezinárodních organizacích i v menších českých společnostech. Prošel pracovními pozicemi od obchodníka a konzultanta na marketingových a obchodních odděleních, po branch manažera, ředitele společnosti a společníka v poradenských společnostech zabývajících se people managementem, rozvojem a leadershipem.

Mgr. Pavel Adam

Působil 25 let v mezinárodních společnostech Philip Morris, Ahold, JTI a Dr.Max, kde pracoval na pozicích od středního managementu až po člena vrcholového vedení společnosti pro osm zemí a 17 000 zaměstnanců.  Je certifikovaným koučem ICF, lektorem v oblasti leadershipu a řízení změny a externím HR projektovým manažerem. 

Ing. Ivana Cvejnová

Živnostník. V průběhu své kariéry pracovala v malých firmách i ve velkých společnostech, věnovala se různým oblastem HR, naposledy jako Head of HR Česká Republika a Slovensko Marks and Spencer. V posledním období se věnuje zejména programům zaměřeným na talenty, rozvoji jednotlivců i týmů, rovněž spokojenosti zaměstnanců a vyváženému osobnímu a pracovnímu životu.

Mgr. Leoš Černý

Business Owner Teamio & Jobote ve společnosti LMC, jejímž vlastníkem je mediální skupina Alma Media se sídlem ve finských Helsinkách. Postupně působil na několika pozicích převážně produktového a businesového charakteru. LMC provozuje tři přední pracovní portály v České republice (Jobs.cz, Prace.cz a Pracezarohem.cz), aplikaci pro správu náborového procesu Teamio, vzdělávací platformu Seduo.cz a službu Atmoskop.cz, kde mohou lidé hodnotit firmy.

Tomáš Ervín Dombrovský

Vede oddělení analýz, komunikace a vztahů ve společnosti LMC (portály Jobs.cz, Prace.cz, Seduo.cz a další online služby). Věnuje se rozboru dat, jevů a trendů v propojených světech vzdělávání a práce, sleduje smysluplné uplatnění lidí a jejich lepší spolupráci v organizacích. Přednáší odborníkům v oblasti HR, vedení firem i širší veřejnosti. Věnuje se rovněž rozšiřování partnerské spolupráce a veřejně prospěšných aktivit přesahujících obchodní činnost LMC.

PhDr. Braňo Frk, Ph.D.

Braňo Frk je learning designer ve společnosti Õppus. Věnuje se designu inovativních vzdělávacích programů, kurzů, vzdělávacích aplikací, facilituje workshopy, vystupuje na konferencích a rád přemýšlí o budoucnosti. Jeho specializací jsou experimentální technologie a designové postupy. Má za sebou dlouholetou akademickou, lektorskou a andragogickou praxi. Více o lektorovi naleznete na jeho sociálních sítích http://about.me/branofrk.

Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. 

Vedoucí Katedry managementu VŠE. Založil rozvojové terapeutické centrum Popoli, v rámci firmy Prothea Advisory se věnuje poradenské činnosti v oblasti HR a managementu. Pracuje více než patnáct let jako HR profesionál, zaměřuje se na rozvojové programy pro HR profesionály, inspirativní workshopy pro management a skupinové facilitace, v oblasti koučinku se specializuje na oblast firemní a osobní transformace.

 

Ing. Roman Chudoba, MSc.

Koučující mentor, facilitátor a lektor v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků a organizací v soukromém sektoru. Přes dvacet let své praxe působí v oborech finančnictví, informačních technologií, systémové integrace, automobilového průmyslu a energetiky. Majitel poradenské společnosti team.cz, s.r.o. Vystudoval ekonomiku a řízení staveb na ČVUT v Praze, je absolventem postgraduálního studia MSc., Coaching and Mentoring na Sheffield Hallam University. Je akreditovaným koučem EMCC EIA Senior Practitioner. 

Mgr. Marie Janšová

Specialistka a advokátka v oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako partnerka v advokátní kanceláři LEGALITÉ. Dále se zaměřuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, členskou představenstva European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association. Pravidelně přednáší a publikuje. Je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Psycholog s ekonomickým vzděláním. Je zástupkyní vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie, FPH, VŠE v Praze, Associate consultant ve společnosti QED GROUP a.s., ve které se věnuje především individuálnímu koučování manažerů a talentů. Má zkušenosti s přípravou a realizací programů rozvoje manažerských dovedností, s konzultacemi k výsledkům psychodiagnostických testů a zpráv z 360° zpětné vazby, s rozvojovým a kariérovým poradenstvím.

Ing. Josef „José“ Kadlec

Patří mezi první LinkedIn Headhuntery v Evropě, kteří rozpoznali skrytou sílu tzv. pasivních talentů. Je první LinkedIn Certified Professional – Recruiter v regionu střední a východní Evropy. Je spoluzakladatelem agentury GoodCall a vzdělávací instituce Recruitment Academy. Usiluje o změnu pracovního trhu ve prospěch kandidátů a společností, a to aplikováním analytických postupů a IT dovedností v recruitmentu, hledá nová inovativní řešení problémů.

RNDr. Jakub Macura

Brand Ambassador ve společnosti LMC (Jobs.cz, Prace.cz, Seduo.cz ad.), zajišťuje employer brand, spolupráci s odbornými komunitami a talent sourcing. Aktuálně pracuje rovněž například na novém trainee programu a konceptu spolupráce s bývalými zaměstnanci firmy. Do LMC přišel se zkušenostmi s přípravou a realizací marketingových strategií z komunikačních agentur.

Ing. Matěj Mareš

Více než čtyři roky působil jako konzultant v oblasti odměňování zaměstnanců v poradenské společnosti HayGroup (nyní KornFerry HayGroup) a podílel se na největších průzkumech odměňování v České republice. Nyní působí jako HR People & Organization analyst/synthesist pro Evropu, se zaměřením na region střední a východní Evropy ve společnosti Unilever. Oblast odměňování propojuje s ostatními oblastmi HR, například s motivací, angažovaností či s leadershipem. Externě přednáší na České zemědělské univerzitě, Vysoké škole ekonomické a na Univerzitě Karlově.

Mgr. Veronika Motlová, Ph. D.    

V oblasti HR působí přes dvacet let, od roku 2011 jako kariérová poradkyně. Zkušenosti získala v mezinárodním prostředí ve firmách Deloitte (včetně roční stáže v Kanadě) a AXA Česká republika a Slovensko, kde působila jako vedoucí personálního úseku. Nyní se zaměřuje na kariérové poradenství a poradenství se zaměřením na studenty a absolventy vysokých škol. Od roku 2015 spolupracuje s VŠE v Praze, kde působí jako vyučující předmětů „Rozvoj profesní kariéry“, „Organizační chování“ a jako kariérová poradkyně v rámci Rozvojového a poradenského centra.

Ing. Ivo Novotný

Vystudoval podnikové hospodářství, manažerskou psychologii a sociologii a řízení lidských zdrojů na univerzitách v ČR, UK a USA. Absolvoval výcvik koučování na Erickson College International a u Johna Mattoneho. Má za sebou více než 20 let zkušeností v korporátním HR v telekomunikacích, dopravě a poradenství. Působil zejména v Čechách, ale i v rámci regionu Střední a východní Evropy, kde měl na starosti přes 10 tisíc lidí v 7 zemích. Nyní působí na pozici HR Group Director ve společnosti HOPI Holding, věnuje se HR consultingu, koučování a vede tréninky Mindfulness – snaží se rozvíjet povědomí o Mindfulness nejen ve firemním prostředí.

Mgr. Michal Osuský, MBA

Věnuje se již přes deset let inovacím v oblastech řízení lidských zdrojů, datové analytiky a rozhodování lidí. Aktuálně pracuje na vývoji nové generace HR nástrojů. V minulosti se zabýval tvorbou Big Data algoritmů předpovídajících chování lidí, map ukazujících skrytou strukturu týmu nebo marketingovými nástroji umožňujícími měřit emoce spotřebitelů.

Ing. Anna Pohanková

V současnosti pracuje v organizaci Učitel naživo, kde je členkou vedení, pečuje o lidi a je patronkou Priority Ředitel. V oblasti vzdělávání a rozvoje se pohybuje 20 let. Jako lektorka, konzultantka a koučka působila 8 let ve společnosti QED Group a.s., kde se věnovala zejména individuálnímu koučování, výcvikům v koučování, komplexním vzdělávacím programům, programům Train the Trainers a péči a rozvoji talentů. Je akreditovaným koučem ČAKO.

Mgr. Jiřina Sněhotová

Personální psychologii a vzdělávání druhých se profesně a akademicky věnuje již 15 let. Zkušenosti získala v několika českých i zahraničních konzultantských společnostech zabývajících se náborem, hodnocením a vzděláváním lidí. Působila také jako vedoucí personálního oddělení holdingové společnosti. Má zkušenosti s řízením komplexních rozvojových a výběrových projektů v rámci velkých organizací i středních a menších podniků. Spolupracuje s neziskovými organizacemi a vzdělávacími institucemi. Vytvářela a spolupodílela se na vývoji několika standardizovaných psychologických metod. Je studentkou doktorského studijního programu psychologie práce a organizace na FF UK.

 

Úvod > Trendy v řízení lidí