Termíny státních zkoušek

Informace k organizaci odevzdávání závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení k termínu státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2021/2022

Nejbližší termín konání SZZK je leden/únor 2022. Posudky budou k dispozici v SIS 5 dní před konáním obhajoby.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je 12. 1. 2022, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 7. 12. 2021 (dle Harmonogramu akademického roku 2021/2022).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení je pondělí 3. 1. 2022 do 12:00, a to elektronicky, souběžně na e-mailové adresy: martin.kopecky@ff.cuni.cz, michal.serak@ff.cuni.cz a veronika.kazimourova@ff.cuni.cz. Do úterý 4. 1. 2022 do 12:00 obdrží student/ka informaci, zda je práce z formálního hlediska v pořádku a zda je možné ji vložit do SIS. Bez souhlasu prosím práci do SIS nevkládejte.

Spolu s elektronickou verzí práce je třeba na výše uvedené e-mailové adresy odevzdat vyplněný a podepsaný „Informační list“ (scan či formát jpg). Formulář naleznete zde.

 

Předběžná kontrola a vložení prací do SIS

1./ S dostatečným předstihem před termínem odevzdání práce na katedře nahraje student/ka elektronickou verzi textu k předběžné kontrole v systému Turnitin. Po přihlášení zde a zadání údajů do CAS bude student/ka přesměrován/a do složky, která mu byla vytvořena pro nahrávání souborů. O existenci složky bude student/ka informován/a automaticky generovanou notifikací.

Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s dokumentem s vlastními zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám vedoucímu práce a na sekretariát katedry (veronika.kazimourova@ff.cuni.cz).

2./ Práci do SIS (modul Témata prací) student/ka vloží až po souhlasu katedry (postup naleznete zde).

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2019/2020

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté před akademickým rokem 2019/2020

Úvod > Termíny státních zkoušek