Termíny státních zkoušek

Informace k organizaci odevzdávání závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení k termínu státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2023/2024

Nejbližší termín konání SZZK je leden/únor 2024. Posudky budou k dispozici v SIS 5 dní před konáním obhajoby.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je 10. 1. 2024, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 6. 12. 2023 (dle Harmonogramu akademického roku 2023/2024).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení (kancelář č. 338) je ve středu 3. 1. 2024 v čase 12:30–15:00 hod. osobně. Student/ka přinese dva pomocné výtisky práce (v obyčejné kroužkové vazbě) a obdrží informaci, zda je práce z formálního hlediska v pořádku a zda je možné ji vložit do SIS. Bez souhlasu prosím práci do SIS nevkládejte.

Spolu s prací je třeba odevzdat vyplněný a podepsaný „Informační list“. Formulář naleznete zde.

 

Předběžná kontrola a vložení prací do SIS

1./ Minimálně s týdenním předstihem před termínem odevzdání práce na katedře nahraje student/ka elektronickou verzi textu k předběžné kontrole v systému Turnitin. Po přihlášení zde a zadání údajů do CAS bude student/ka přesměrován/a do složky, která mu byla vytvořena pro nahrávání souborů. O existenci složky bude student/ka informován/a automaticky generovanou notifikací.

Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s dokumentem s vlastními zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám vedoucímu práce a na sekretariát katedry (veronika.kazimourova@ff.cuni.cz).

2./ Práci do SIS (modul Témata prací) student/ka vloží až po souhlasu katedry (postup naleznete zde).

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté od akademického roku 2019/2020

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám – navazující magisterské studium započaté před akademickým rokem 2019/2020

Úvod > Termíny státních zkoušek