Charakteristika programu

Program Andragogika a personální řízení je založen na propojení andragogiky a personálního řízení jako blízkých oblastí, jejichž společným cílem je rozvoj dospělého člověka. Respektuje zvláštnosti dospělých a zabývá se jejich rozvojem ve všech fázích životní dráhy v dospělosti a ve všech relevantních aspektech. Je zaměřen na různé oblasti (práce, volný čas, veřejná sféra) a kontexty (motivace a bariéry, metody aj.) vzdělávání a rozvoje různých skupin dospělých a na rozličné aspekty řízení a rozvoje lidí v organizacích.

Vychází ze standardního soudobého evropského pojetí andragogiky jako vědy o edukaci zkoumající vzdělávání a učení se dospělých nejen v rovině institucionalizované a záměrné, ale rovněž jako součást každodenního života (oblasti práce, občanské společnosti životního stylu a seberealizace aj.). Koncepce studijního programu v oblasti personálního řízení vychází z mezinárodně uznávaného obsahového zaměření oboru, jeho aktuálního vývoje a reflektuje národní specifika. Studijní program tvoří teoretické i aplikované předměty.

 

Bakalářský studijní program

Cílem bakalářského studijního programu není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i profesní kompetence, tj. studentům nabízí nejen dosažení prvního stupně akademického vzdělání, ale i rozvoj předpokladů pro výkon profesí. Koncepce studia se opírá o humanitní základy a moderní společenskovědní přístupy, mezi které patří důraz na interdisciplinaritu. Synergické efekty se projevují v propojování empirického výzkumu v oblasti andragogiky a personálního řízení s vybranými přístupy rozvíjenými ve sféře sociálních věd, v interpretaci a reformulaci výstupů příbuzných disciplín, kterými jsou psychologie, sociologie, pedagogika, management ad.

Odborné znalosti jsou orientovány např. na didaktiku dospělých, vzdělávání starších dospělých a gerontagogiku a profesní vzdělávání dospělých, na personální řízení, personální činnosti a na metody personální práce. Studijní plán programu umožňuje odbornou orientaci a specializaci studenta kombinací povinně volitelných a volitelných předmětů.

Bakalářský studijní program lze studovat jako samostatný nebo sdružený (v kombinaci se všemi dalšími sdruženými bakalářskými studijními programy na FF UK).

 

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program má interdisciplinární charakter. Teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence získané v bakalářském studiu rozvíjí a prohlubuje a v souladu se stavem soudobého vědeckého poznání je rozšiřuje.

Program je orientován na propojení empirického výzkumu v oblasti andragogiky a personálního řízení s přístupy rozvíjenými ve sféře sociálních věd, především příbuzných disciplín, kterými jsou zejména psychologie, management, sociologie, pedagogika, rovněž i disciplín na pomezí tradičních oborů, jakými jsou například psychologie práce a organizace, psychologie učení, sociální pedagogika nebo speciální pedagogika. Důraz je rovněž položen na strategické a mezinárodní souvislosti personálního řízení a vzdělávání dospělých.  Studijní plán programu umožňuje odbornou orientaci a specializaci studenta kombinací povinně volitelných a volitelných předmětů.

Navazující magisterský studijní program lze studovat jako samostatný nebo sdružený (v kombinaci se všemi dalšími sdruženými navazujícími magisterskými studijními programy na FF UK).

 

Úvod > Charakteristika programu