Charakteristika programu

Program Andragogika a personální řízení je založen na propojení andragogiky a personálního řízení jako blízkých oblastí, jejichž společným cílem je rozvoj dospělého člověka. Respektuje zvláštnosti dospělých a zabývá se jejich rozvojem ve všech fázích životní dráhy v dospělosti a ve všech relevantních aspektech. Je zaměřen na různé oblasti (práce, volný čas, veřejná sféra) a kontexty (motivace a bariéry, metody aj.) vzdělávání a rozvoje různých skupin dospělých a na rozličné aspekty řízení a rozvoje lidí v organizacích.

V edukační dimenzi vychází ze standardního soudobého evropského pojetí andragogiky jako vědy o edukaci zkoumající vzdělávání a učení se dospělých nejen v rovině institucionalizované a záměrné, ale rovněž jako součást každodenního života (oblasti práce, občanské společnosti životního stylu a seberealizace aj.). Koncepce studijního programu v oblasti personálního řízení vychází z mezinárodně uznávaného obsahového zaměření oboru a reflektuje národní specifika.

 

Bakalářský studijní program

Cílem bakalářského studijního programu není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i profesní kompetence, tj. studentům nabízí nejen dosažení prvního stupně akademického vzdělání, ale i rozvoj předpokladů pro výkon profesí. Koncepce studia se opírá o humanitní základy a moderní společenskovědní přístupy, mezi které patří důraz na multidisciplinaritu a interdisciplinaritu. Synergické efekty se projevují v propojování empirického výzkumu v oblasti andragogiky a personálního řízení s vybranými přístupy rozvíjenými ve sféře sociálních věd, v interpretaci a reformulaci výstupů příbuzných disciplín, kterými jsou psychologie, sociologie, pedagogika, management ad.

Odborné znalosti jsou orientovány např. na didaktiku dospělých, gerontagogiku a aplikaci moderních technologií ve vzdělávání dospělých, na personální řízení, personální činnosti a na metody personální práce. Studijní plán programu umožňuje odbornou orientaci a specializaci studenta kombinací povinně volitelných a volitelných předmětů.

 

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program má multidisciplinární charakter. Teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence získané v bakalářském studiu rozvíjí a prohlubuje a v souladu se stavem soudobého vědeckého poznání je rozšiřuje.

Program je orientován na propojení empirického výzkumu v oblasti andragogiky a personálního řízení s přístupy rozvíjenými ve sféře sociálních věd, především příbuzných disciplín, kterými jsou psychologie, sociologie, pedagogika a management, rovněž i disciplín na pomezí tradičních oborů, jakými jsou například sociální psychologie, sociální pedagogika nebo speciální pedagogika. Studijní plán programu umožňuje odbornou orientaci a specializaci studenta kombinací povinně volitelných a volitelných předmětů.

Úvod > Charakteristika programu