O katedře

Katedra andragogiky a personálního řízení svou současnou činností navazuje na aktivity prvního obdobného vysokoškolského pracoviště v Československu z konce čtyřicátých let 20. století, které vzniklo v rámci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokusy o vybudování jeho analogie pokrývaly druhou polovinu šedesátých let a odehrávaly se na Institutu osvěty a novinářství, přejmenované později na Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Období druhé poloviny šedesátých let se vyznačovalo mimořádnou vědeckou a publikační aktivitou a může být velmi inspirativní i pro současnost. Výše zmíněné snahy o etablování nového oboru vyústily ve vznik samostatné katedry, jež záhy našla své působiště na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a to pod názvem Katedra výchovy a vzdělávání dospělých. Do poslední dekády 20. století katedra vstoupila s radikálně proměněným a moderním programem plnohodnotného společenskovědního pracoviště. Andragogika se jako nový studijní obor objevila v akademickém roce 1990/1991; jméno této disciplíny se o rok později stalo také součástí názvu katedry. V druhém desetiletí 21. století pak pojetí studia na katedře prošlo další výraznou modernizací.

Název Katedry andragogiky a personálního řízení odkazuje ke dvěma oborům, které mají společný cíl – rozvoj dospělých. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Pedagogické a výzkumné aktivity katedry včetně aktivit publikačních se zaměřují na vzdělávání, učení se a řízení lidí, a to v různorodých podobách těchto procesů, stejně jako rozličných prostředích a stadiích života dospělého člověka. Široce pojímané učení a rozvoj jsou chápány jako procesy individualizované a současně významně spoluurčované širším sociálním a kulturním prostředím. V této souvislosti lze rozlišit a rozebírat vztahy mnoha úrovní – od úrovně individuální a organizační po národní a nadnárodní.

Vztahy jmenovaných kontextů a jejich proměny pomáhají chápat rozličné koncepty a jevy, které jsou zkoumány již relativně dlouhou dobu (mimo jiné celoživotní učení, aktivní stárnutí,  kompetence, aktivní občanství či učení se na pracovním místě). Výzkum nezůstává u deskripce sledovaných skutečností, má rovněž ambici ukazovat na existující rozpory a problémy reality. Kromě aktuálních významů a proměn vzdělávání, učení se a řízení se zájem katedry soustředí i na historickou analýzu sledovaných jevů, stejně jako rozvoj možností úspěšně aplikovat získané poznatky v aktuální praxi společenského života. Jednou z funkcí andragogiky a personálního řízení je formulace doporučení přispívajících k úspěšnému zvládání problémů spojených s praxí vzdělávání dospělých a řízením lidí v organizacích (veřejných, neziskových nebo v podnikové praxi).

Koncepce pracoviště pro svou společenskou významnost atraktivního oboru andragogiky a personálního řízení se opírá jednak o humanitní tradici Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jednak o moderní společenskovědní přístupy, mezi něž patří důraz na interdisciplinaritu. Katedra spolupracuje s řadou společenskovědních oborů; mezi externími vyučujícími katedry jsou odborníci z akademického prostředí i z praxe. Důraz je v této souvislosti položen mimo jiné na sféry pracovní psychologie a organizačního chování, pracovního práva, informačních technologií ve vzdělávání dospělých a personálním řízení, profesního, občanského a zájmového vzdělávání dospělých, kariérového a personálního poradenství,  age managementu, vzdělávání starších dospělých, speciální pedagogiky a psychopatologie dospělých nebo analýzy vzdělávacích politik.

Koncepce rozvoje Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK 2023–2026 Zde.

Úvod > O katedře