O katedře

Katedra andragogiky a personálního řízení svou současnou činností navazuje na aktivity prvního obdobného vysokoškolského pracoviště v Československu z konce čtyřicátých let 20. století, které vzniklo v rámci Pedagogické fakulty UK v Praze. Pokusy o vybudování jeho analogie pokrývaly druhou polovinu šedesátých let a odehrávaly se na Institutu osvěty a novinářství, přejmenované později na Fakultu sociálních věd a publicistiky UK v Praze. Období druhé poloviny šedesátých let se vyznačovalo mimořádnou vědeckou a publikační aktivitou a může být velmi inspirativní i pro současnost. Výše zmíněné snahy o etablování nového oboru vyústily ve vznik samostatné katedry, jež záhy našla své působiště na Filosofické fakultě UK v Praze, a to pod názvem katedra výchovy a vzdělávání dospělých. Do poslední dekády 20. století katedra vstoupila s radikálně proměněným a moderním programem plnohodnotného společenskovědního pracoviště. Andragogika se jako nový studijní obor objevila v akademickém roce 1990/1991; jméno této disciplíny se o rok později stalo také součástí názvu katedry.

Název katedry andragogiky a personálního řízení odkazuje ke dvěma oborům, které mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Pedagogické a výzkumné aktivity katedry včetně aktivit publikačních se zaměřují na vzdělávání, učení se a řízení lidí, a to v různorodých podobách těchto procesů, stejně jako rozličných prostředích a stadiích života dospělého člověka. Široce pojímané učení a rozvoj jsou chápány jako procesy individualizované a současně významně spoluurčované širším sociálním a kulturním prostředím. V této souvislosti lze rozlišit a rozebírat vztahy mnoha úrovní – od úrovně organizační po národní a nadnárodní (regionální i globální).

Vztahy jmenovaných kontextů a jejich proměny pomáhají chápat rozličné koncepty, které jsou zkoumány již relativně dlouhou dobu (mimo jiné celoživotní vzdělávání a učení, společnost vědění, sociální kapitál, aktivní občanství či učící se organizace). Výzkum nezůstává u deskripce sledovaných skutečností, má rovněž ambici ukazovat na existující rozpory a problémy reality. Kromě aktuálních významů a proměn vzdělávání, učení se a řízení se zájem katedry soustředí i na historickou analýzu sledovaných jevů, stejně jako rozvoj možností úspěšně aplikovat získané poznatky v aktuální praxi společenského života – ať už ve veřejných politikách, činnosti neziskových organizací nebo podnikové praxi.

Koncepce pro svou společenskou významnost atraktivního oboru andragogiky a personálního řízení se opírá jednak o humanitní tradici Filozofické fakulty UK v Praze, jednak o moderní společenskovědní přístupy, mezi něž patří důraz na multidisciplinaritu a interdisciplinaritu. Katedra spolupracuje s řadou společenskovědních oborů; mezi externími vyučujícími katedry jsou odborníci z akademického prostředí i z praxe. Důraz je v této souvislosti položen mimo jiné na sféry pracovní psychologie, pracovního práva, informačních technologií ve vzdělávání a personálním řízení nebo analýzu vzdělávacích politik.

Koncepce rozvoje Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK 2020–2023 zde

Úvod > O katedře