Navazující magisterské studium

Informace k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia programu Andragogika a personální řízení

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní) a zahrnuje následující části:

Ústní zkouška (doba trvání 30 minut)

1) motivace ke studiu programu (max. 15 bodů)

2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře na úrovni bakalářského vzdělání v oboru, orientace v příbuzných disciplínách (max. 50 bodů)

3) rozprava k badatelskému záměru pro magisterské studium (max. 20 bodů)

4) diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 15 bodů)

 

V rozpravě k badatelskému záměru pro magisterské studium budou hodnocena následující kritéria: vztah tématu k oborové profilaci studijního programu, formulace cíle bádání, orientace ve zvolené problematice, znalost teoretických východisek, metody zpracování, tematicky relevantní literatura a dalších zdroje.

Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 15–11 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a ohájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–5 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 4–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce: uchazeč komisi odevzdá vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně pěti titulů publikovaných v cizím jazyce; nebudou uznávány zdroje přeložené do českého jazyka a zdroje ve slovenském jazyce) v požadované citační normě ČSN ISO 690:2011 (na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.

Seznam doporučené oborové literatury pro přípravu k přijímacím zkouškám je k dispozici zde.

 

Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro samostatné i sdružené studium. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další informace k podmínkám přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Andragogika a personální řízení zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK zde.

 

Den otevřených dveří FF UK proběhne v sobotu 24. února 2024. Informace o programu zde.

Podrobné informace o studiu na Univerzitě Karlově zde.

Úvod > Navazující magisterské studium