Magisterské studium

Informace k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia programu Andragogika a personální řízení

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní) a zahrnuje následující části:

Ústní zkouška

1) motivace ke studiu programu (max. 15 bodů)

2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře na úrovni bakalářského vzdělání v oboru, orientace v příbuzných disciplínách (max. 50 bodů)

3) rozprava k předběžně zvažovanému tématu diplomové práce (max. 20 bodů)

4) diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 15 bodů)

V rozpravě k předběžně zvažovanému tématu diplomové práce budou hodnocena následující kritéria: vztah tématu k programu, formulace cíle, orientace ve zvolené problematice, znalost teoretických východisek, metody zpracování, přehled o relevantní odborné literatuře a dalších zdrojích.

Další požadavky ke zkoušce: uchazeč komisi odevzdá vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (minimálně 15 titulů, včetně nejméně 5 cizojazyčných, uvedených v souladu s požadovanou citační normou ČSN ISO 690:2011) a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce.

Seznam doporučené oborové literatury pro přípravu k přijímacím zkouškám je k dispozici zde.

Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro samostatné i sdružené studium. Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další informace k podmínkám přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Andragogika a personální řízení zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení na FF UK zde.

Den otevřených dveří FF UK se bude konat 16. 1. 2021 on-line. Další informace zde.

Podrobné informace o studiu na Univerzitě Karlově zde.

Úvod > Magisterské studium