Publikace

Vybrané publikace interních pracovníků Katedry andragogiky a personálního řízení

 

KELMENDI, Kaltrina a František BAUMGARNER. A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates. Psychology of Violence, 2017, roč. 7(3), s. 440-449. ISSN 2152-0828.

KOPUNIČOVÁ, Viktória a František BAUMGARNER. Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu. Psychologie a její kontexty, 2016, 7(1), s. 81–92. ISSN 1803-9278.

FAASTOVÁ, Dagmar a František BAUMGARNER. Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky. Človek a spoločnosť, 2015, 18(3), 35–43. ISSN 1335-3608.

BAUMGARNER, František a Eva KARAFFOVÁ. Emoční inteligence a její vztah ke zvládání. In: BLATNÝ, Marek (Ed.). Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014, s. 39–59. ISBN 978-80-86174-18-1.

BAUMGARNER, František a Zuzana WIRTZ. Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu. Psychologie a její kontexty, 2013, 4(2), s. 3–13. ISSN 1803-9278.

ILIEVOVÁ, Ľubica, Ingrid JUHÁSOVÁ a František BAUMGARNER. Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing. Journal of Health Sciences, 2013, 3(1), s. 20–25. ISSN 2232-7576.

 

KOCIANOVÁ, Renata a Martin KOPECKÝ. Jací byli a jsou vůdci? Koncepce vůdcovství a jejich proměny. In: MLYNÁŘ, Jakub, Miroslav PAULÍČEK, Jiří ŠUBRT a kol. Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Praha: Univerzity Karlova, Karolinum, 2017, s. 48–59. ISBN 978-80-246-3611-5.

KOCIANOVÁ, Renata. Intergenerational Knowledge Sharing in an Organization. In:  ZÁŠKODNÁ, Helena (ed.). Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015, p. 75–92. ISBN 978-80-81-004-7.

KOCIANOVÁ, Renata. Psychologické a personální aspekty age managementu – řízení věkové struktury pracovníků. In: RYMEŠ, Milan a Ilona GILLERNOVÁ. (eds.). Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015, s. 146–155. ISBN 978-80-7378-309-9.

KOCIANOVÁ, Renata et al. Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-504-9.

KOCIANOVÁ, Renata. Psychologické a personální aspekty diskriminace pracovníků z hlediska věku. In: WALOTEK-ŚCIAŃSKA, Katarzyna, Michal ŠERÁK, Michał SZYSKA, Łukasz TOMCZYK. Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie – Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě. Sosnowiec, Praha: Ofycina Wydawnicza „Humanitas“, 2013, s. 147–159. ISBN 978-83-61991-19-9.

KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.

 

KOPECKÝ, Martin. (Nová) vzdělávací role veřejných akademických institucí ve vztahu k veřejnosti. In: KOPECKÝ, Martin a kol. Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové éře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. 137–151. ISBN 978-80-7308-875-0.

KOPECKÝ, Martin. Ideologie výkonu a skrývání sociálního konfliktu v podmínkách individualizované společnosti – Beckova perspektiva. In: SUŠA, Oleg, Marek HRUBEC a kol. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha, Sociologické nakladatelství SLON, 2017, s. 53–63. ISBN 978-80-7419-251-7.

KOPECKÝ, Martin. Hledání já prostřednictvím vzdělávání a učení se v hypermoderní době. In: GIGALOVÁ, Veronika a kol. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 30–39. ISBN 978-80-244-4809-1.

KOPECKÝ, Martin. Transnationalization of Czech Adult Education Policy as Glocalization of the World and European Policy Mainstream(s). European Education, 2014–15, Vol. 46/4, s. 1–16. ISSN 1056-4934 (print), 1944-7086 (online).

KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-493-6.

 

DROBNÝ, Tomáš a Michal ŠERÁK. Senioři v muzeu. Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2016. ISBN 978-80-7028-484-1.

DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7308-694-7.

KOPECKÝ, Martin a Michal ŠERÁK. Adult Education and Learning Policy in the Czech Republic after 1993: Discontinuous and Paradoxical Development between Vocationalism and Europeanization. In: MILANA, Marcella a Tom NESBIT (eds.). Global Perspectives on Adult Education and Learning Policy. Palgrave Macmillan. 2015, p. 29–43. ISBN 978-1-137-38824-7.

KRYSTOŇ, Miroslav, Michal ŠERÁK a Lukasz TOMCZYK. Nové trendy ve vzdělávání seniorů – Nowe trendy w edukacji seniorów. Banská Bystrica, Praha, Kraków: AIVD ČR, 2014. ISBN 978-80-904531-8-0.

WALOTEK-ŚCIAŃSKA, Katarzyna, Michal ŠERÁK, Michał SZYSKA a Łukasz TOMCZYK. Starzenie sie i starość w dynamicznie szmieniajacym sie świecie. Sosnowiec. Praha: Ofyciny Wydawnicza „Humanitas“, 2013. ISBN 978-83-61991-19-9.

ŠERÁK, Michal a kol. Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy. Praha: AIVD ČR, 2012. ISBN 978-80-904531-3-5.

 

BABÁL, Michal, Marián LEZO a Tibor VOJTKO. Dejiny starostlivosti o sluchovo a zrakovo pstihnutých na Slovensku do roku 1939. Bratislava: PdF UK v Bratislave, 2014. ISBN: 978-80-89726-19-6.

VOJTKO, Tibor. Ideologie jako kurikulární problém slabikářů a čítanek pro zvláštní školu vydaných v mezidobí let 1960 až 1983. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. ISBN: 978-80-7435-179-2.

VOJTKO, Tibor. „Nové město, nová generace, naděje pro společnost“, aneb  úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze-Troji (1925–1930). Lidé města / Urban People, 2011, roč. 13, č. 3, s. 443–465. ISSN 1212-8112.

 

ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Libor LÍBAL, Jiří PATOČKA a Helena ZÁŠKODNÁ. Vybrané kapitoly dějin vědy. Praha: Curriculum, 2017. ISBN 978-80-87894-16-3.

ZÁŠKODNÁ, Helena (ed.). Theoretical and empirical aspects of helping. Bratislava: Didaktis, 2015. ISBN 978-80-81-004-7.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-03-3.

ZÁŠKODNÁ, Helena a Zdeněk MLČÁK. Prosocial traits and tendencies of volunteers by genders. 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM-SERM 2013/2014). Publishing House Curriculum, 2014. ISBN 978-80-87894-01-9.

MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7464-462-7.

Úvod > Publikace