Profil absolventa

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky, vzdělávání dospělých v různých oblastech a kontextech, didaktiky dospělých, gerontagogiky a dovednosti v uplatnění didaktických prostředků vzdělávání dospělých, má teoretické a odborné znalosti personálního řízení, systému personálních procesů a aktivit, metod personální práce a dovednosti jejich aplikace i znalosti chování v organizacích. Absolvent má relevantní znalosti z oblasti příbuzných sociálních věd a relevantní sociálně-psychologické dovednosti, znalosti v oblasti sociálního výzkumu a výzkumu v andragogice a personálním řízení. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů si může absolvent prohloubit odborné znalosti a získat či prohloubit dovednosti.

Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky, vzdělávání dospělých v různých oblastech a kontextech, didaktiky dospělých, gerontagogiky a dovednosti v uplatnění didaktických prostředků vzdělávání dospělých, má teoretické a odborné znalosti personálního řízení, systému personálních procesů a aktivit, metod personální práce a dovednosti jejich aplikace. Absolvent může volbou v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů získat další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti. Část povinně volitelných předmětů, která zahrnuje předměty sociálněvědního základu programu andragogika a personální řízení, umožňuje studentům nepříbuzných programů získat relevantní znalosti těchto disciplín.

 

Profil absolventa navazujícího magisterského studia

Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, sociální a speciální pedagogiky dospělých a znalosti a dovednosti v oblasti poradenství ve vzdělávání dospělých. Absolvent má teoretické a odborné znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci, mezinárodního řízení lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů, pracovního práva a personálního poradenství. Absolvent má odborné znalosti edukačních kontextů zdravého a aktivního stárnutí a age managementu, má relevantní znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.

Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky vzdělávání dospělých a její transnacionalizace a sociální pedagogiky dospělých, má teoretické a odborné znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci a mezinárodního řízení lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů. Absolvent má relevantní znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.

Úvod > Profil absolventa