Termíny státních zkoušek

Informace k organizaci odevzdávání závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení k termínu státních zkoušek dle Harmonogramu akademického roku 2020/2021

Nejbližší termín konání BZK je září 2021. Posudky budou k dispozici v SIS 5 dní před konáním obhajoby.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou je 13. 8. 2021, termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce je 13. 7. 2021 (dle Harmonogramu akademického roku 2020/2021).

Termín odevzdání bakalářských a diplomových závěrečných prací na Katedře andragogiky a personálního řízení je pondělí 26. 7. 2021 do 15:00 hod., a to elektronicky, souběžně na e-mailové adresy: martin.kopecky@ff.cuni.cz, michal.serak@ff.cuni.cz a veronika.kazimourova@ff.cuni.cz. Do 27. 7. 2021 obdrží student/ka informaci, zda je práce z formálního hlediska v pořádku, zda je možné ji vložit do SIS. Bez souhlasu prosím práci do SIS nevkládejte.

Spolu s elektronickou verzí práce je třeba na výše uvedené e-mailové adresy odevzdat vyplněný a podepsaný „Informační list“ (scan či formát jpg). Formulář naleznete zde.

 

Předběžná kontrola a vložení prací do SIS

1./ S dostatečným předstihem před termínem odevzdání práce na katedře nahraje student/ka elektronickou verzi textu k předběžné kontrole v systému Turnitin. Po přihlášení zde a zadání údajů do CAS bude student/ka přesměrován/a do složky, která mu byla vytvořena pro nahrávání souborů. O existenci složky bude student/ka informován/a automaticky generovanou notifikací.

Protokol s výsledkem předběžné kontroly na plagiáty student/ka po obdržení neprodleně odešle, spolu s dokumentem s vlastními zpracovanými komentáři k jednotlivým shodám vedoucímu práce a na sekretariát katedry (veronika.kazimourova@ff.cuni.cz).

2./ Práci do SIS (modul Témata prací) student/ka vloží až po souhlasu katedry (postup naleznete zde).

 

Otázky ke státním bakalářským zkouškám platné pro BZK od června 2015

Úvod > Termíny státních zkoušek