Rigorózní řízení

Základním předpisem, podle něhož se zájemci o titul PhDr. z Filozofické fakulty UK řídí, jsou Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017.

 

Přihláška k rigoróznímu řízení

Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program v oblasti studia, v níž má být vykonána státní rigorózní zkouška.

Uchazeč o státní rigorózní zkoušku nejdříve předloží sekretariátu Katedry andragogiky a personálního řízení vyplněnou přihlášku a projekt své rigorózní práce ve struktuře: název práce, název práce v anglickém jazyce, aktuální stav řešené problematiky, teoretická a koncepční východiska, základní osnova práce (včetně názvů kapitol), nástin obsahu práce v rozsahu minimálně jedné normostrany, podrobná metodika zpracování, předpokládané výstupy, výchozí literatura reprezentující téma. Předpokládány jsou projekty v rozsahu cca 10 normostran a v souladu s oborovým zaměřením katedry. Při zpracování projektu je doporučeno inspirovat se pokyny katedry k vypracování diplomových a bakalářských prací, jakož i příklady aplikace vyžadované citační normy: k nahlédnutí zde.

Předložené projekty budou posouzeny komisí katedry pro státní rigorózní zkoušku, o přijetí či nepřijetí k rigoróznímu řízení bude uchazeč informován. V případě, že bude uchazeč vyžadovat konzultanta, bude mu určen katedrou. Přijetí k rigoróznímu řízení bude uchazeči potvrzeno na přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, kterou uchazeč následně doručí s požadovanými přílohami (doklady o předchozím vzdělání a uhrazení poplatku) na adresu fakulty.

 

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Státní rigorózní zkoušku je třeba vykonat do čtyř let ode dne podání přihlášky. SRZK se koná ve dvou obdobích každého akademického roku, a to v dubnu a v listopadu. K dubnovému termínu musí uchazeč přihlášku podat nejpozději do 31. 1., k listopadovému termínu nejpozději do 31. 8. Termín SRZK je zveřejněn minimálně 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách katedry. Nejpozději ve stejném termínu je o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK na katedře andragogiky a personálního řízení se skládá ze dvou částí (konaných v jednom dni):

  1. obhajoba rigorózní práce (úspěšná obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce)
  2. ústní zkouška ze dvou předmětů – andragogika, personální řízení.

Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od konání první zkoušky.

 

Rigorózní práce

Na Katedře andragogiky a personálního řízení je možné obhájit pouze původní texty. Jako rigorózní práce nejsou uznávány obhájené diplomové práce. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti. Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení.

Rigorózní práce se odevzdává v případě dubnového termínu státní rigorózní zkoušky nejpozději do konce měsíce ledna, v případě listopadového termínu nejpozději do konce měsíce srpna na sekretariátu Katedry andragogiky a personálního řízení ve dvou tištěných exemplářích a v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Práce musí splňovat požadavky kladené na kvalifikační práce (např. Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce nebo Příklady aplikace citační normy) a mít příslušné formální náležitosti (viz Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy).

 

Předměty  ústní rigorózní zkoušky

Obsahem ústní zkoušky na katedře andragogiky a personálního řízení jsou znalosti na úrovni ukončeného magisterského studia (státní závěrečné zkoušky). Otázky ke zkoušce a literatura určeny nejsou.

 

Kontaktní osoba

Za rigorózní řízení a zkoušky je na katedře odpovědný PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Kontaktujte ho prosím s případnými dotazy a přihláškami v jeho konzultačních hodinách.

 

Dokumenty, informace a formuláře ke státní rigorózní zkoušce jsou dostupné na stránkách fakulty zde.

Úvod > Rigorózní řízení